ISTEN HIT ÁLTAL FOGAD EL MINKET

''Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által.'' (Galátziabeliekhez 3:26)Mellékesen beszélgetni a vallásról, lelki szomjúság és élő hit nélkül imádkozni mit sem ér. A névleges hit Krisztusban, amely Őt pusztán a világ Megváltójának fogadja el, sohasem hozhat gyógyulást a léleknek. Az üdvösségre vivő hit nem csupán értelmi egyezés az igazsággal. Aki arra vár, hogy tökéletes ismeretre tegyen szert, mielőtt gyakorolná a hitet, az nem részesül áldásban Istentől. Nem elégséges hinni valamit Krisztusról; Krisztusban kell hinnünk. Az egyetlen olyan hit, amelyből hasznunk származhat, személyes Megváltóként fogadni el Őt, és érdemeit a miénkké tenni. Sokan egyfajta véleménynek tekintik a hitet. A megmentő hit egyezség; akik elfogadják Krisztust, szövetségi kapcsolatba kerülnek Istennel. Az őszinte hit élet. Az élő hit az életerő növekedését jelenti, odaadó bizalmat, amely által a lélek győzedelmes hatalommá válik.

Az igazi hit az, amely személyes Megváltójaként fogadja el Krisztust. Isten azért adta egyszülött Fiát, hogy mivel hiszek, el ne vesszek, hanem örök életem legyen. (János 3:16) Amikor Krisztushoz fordulok, ahogy Igéje javasolja, hinnem kell, hogy megmentő kegyelmében részesít. Azt az életet, amelyet most élek, ''az Isten Fiában való hitben'' kell élnem, ''aki szeretett engem, és önmagát adta érettem.'' (Galátziabeliekhez 2:20) Pál apostol világosan feltárja előttünk a hit és a törvény közötti összefüggést újszövetségi fogalmazásban. Azt mondja: ''Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk, Jézus Krisztus által.'' ''A törvényt tehát hiábavalóvá tesszük-é a hit által? Távol legyen! Sőt, inkább a törvényt megerősítjük.'' ''Mert ami a törvénynek lehetetlen vala, mivelhogy erőtelen vala a test miatt, az Isten az ő Fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnért, kárhoztatá a bűnt a testben. Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint.'' (Rómabeleikhez 5:1; 3:31; 8:3-4)