KRISZTUSBAN

''Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők; aki énbennem marad, én pedig őbenne, az bőven terem gyümölcsöt; mert nélkülem semmit sem tehettek.'' (János evangéliuma 15. fejezetének 5. verse)Sokan úgy vélik, hogy a munka egy részét maguknak kell elvégezni. Bíznak Krisztus bűnbocsánatában, de a saját erejükből akarnak igaz életet élni. Az ilyen próbálkozás sikertelen lesz. Jézus ezt mondja. ''Nélkülem semmit sem tehettek.'' (János evangéliuma 15. fejezetének 5. verse) A kegyelemben való növekedésünk, örömünk és hasznosságunk a Krisztussal való közösségtől függ. Ha napról napra, sőt, óráról órára Őbenne maradunk, csak akkor növekedhetünk a kegyelemben. Ő nemcsak a szerzője, hanem a beteljesítője is a hitünknek. Krisztus az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég. Ám nemcsak a kezdetnél és végnél, hanem minden lépésünknél legyen velünk. Fenségesen fejezik ki ezt Dávid következő szavai. ''Az Úrra néztem szüntelenül; mert a jobb kezem felől van, meg nem rendülök.'' (A 16. zsoltár 8. verse) Azt kérdezed, hogyan maradhatsz meg Krisztusban. Úgy, ahogy elfogadtad Őt. ''Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is Őbenne.'' (A kolosséiakhoz írt levél 2. fejezetének 6. verse) ''Az igaz pedig hitből él.'' (A zsidókhoz írt levél 10. fejezetének 38. verse) Ti átadtátok magatokat Istennek, és a tulajdonai lettetek, hogy neki szolgáljatok, és engedelmeskedjetek; és megkaptátok Krisztus, az Üdvözítő erejét.

A vétketekért jóvátételt nem adhattok, önmagatok nem tudtátok volna megváltoztatni a szíveteket. Átadva magatokat Istennek, elhittétek, hogy Ő Krisztusért mindezt megtette értetek. Hitben lettetek Krisztus tulajdonaivá, és hit által kell benne folyton növekednetek odaadás és elfogadás folytán. Mindent oda kell adnotok, a szívet, az akaratot, a szolgálatot és a saját éneteket is, hogy a parancsát mindenkor teljesíthessétek. Hasonlóképpen kell mindent elfogadnotok, Krisztus szeretetét, mint az áldás összességét, hogy a szívetekben maradjon, és az erősségetek, igazságotok és segítőtök legyen, hogy adjon erőt engedelmeskedni! A gyengeségedet kiegészíti az Ő ereje, a tudatlanságodat az Ő tökéletessége. Azért ne magadra, hanem Krisztusra tekints! Gondolj mindig az Ő szeretetére és jellemének tökéletességére! Krisztus önmegtagadása, alázatossága, tisztasága, szentsége és leírhatatlan szeretete legyen a tárgya az elmélkedésednek. Csak ha Őt szeretjük, ha az Ő példáját követjük, és teljesen rábízzuk magunkat, akkor alakulhatunk át az Ő képmására.