VISSZA AZ EREDETI TERVHEZ II.

Megavult, véráztatta világunk helyett Isten újat teremt. A bűn minden nyoma eltűnik örökre. Péter apostol ezt így írja le: "De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik" (2Pt 3:13). Ez az a világ, amire vágyom! Olyan világ, amelyben igazság lakozik. Isten megtisztítja a földet.Beláthatjuk, ha bárki is elmulasztja a lehetőségét annak, hogy ott élhessen, óriási hibát követ el! Ez a legtragikusabb mulasztás, amit ember valaha elkövethet. Segítsen Isten, hogy mindnyájan feltétlen bizalommal és bizonyossággal fogadjuk Tőle ezt a dicső otthont!

Megdöbbentő, hogy milyen sok gyenge és elferdült elméletet vallanak az emberek a mennyről. Legtöbben úgy gondolnak rá, mint egy távoli helyre az éterben. Nagyjából ez minden, amit tudnak róla. Úgy hiszik, hogy valahol "ott fenn" van. Igen, ez igaz, hiszen amikor Jézus elhagyta a földet, Ő is felment (ApCsel 1:9). Olvassuk el, mit mond Jézus János evangéliuma 14:2-3-ban:

"Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek."

Figyeljük meg, hogy a mennyről mint valóságos helyről beszél. Ahogyan pl. New York egy létező hely, úgy a menny is valóságos. Jézus kijelentette, hogy elmegy és helyet készít. Azután visszajön, hogy magával vigyen minket arra a helyre. Ez nem egy valóságot nélkülöző, sejtelmes elképzelés. Az igazak nem felhőkön fognak üldögélni valahol az űrben, hárfáikat pengetve és halleluját énekelve egy örökkévalóságon át. Ha valaki így gondol a mennyre, akkor hamis, nem biblikus képet ápol.

Sok ember egyedül azért nem vágyik a mennybe, mert nem tudják, milyen lesz ott élni.

Megavult, véráztatta világunk helyett Isten újat teremt.


Elvétve találunk egy-egy személyt, aki kerek-perec kijelenti, hogy nem érdekli a menny. Azonban ők is csak azért nyilatkoznak meg így, mert téveszméik vannak az Úr által megígért lakhelyről. Népszerű mítoszok a mennyet unalmas, érdektelen helyként jellemzik.

Ám ha megtudjuk róla az igazat, az egyik legizgalmasabb hely tárul fel előttünk, amit csak el tudunk képzelni. Ennek az elkövetkező dicső országnak fővárosa is van, aminek Új Jeruzsálem a neve. Jézus és Pál bizonyságtétele szerint most épül, és területét tekintve hatalmasabb lesz, mint Virginia, District of Columbia, Pennsylvania, New Jersey és Rhode Island együttvéve. Hihetetlennek hangzik? Győződjenek meg róla a Bibliából: "így azonban jobb után vágyódnak, tudniillik mennyei után; azért nem szégyenli őket az Isten, hogy Istenüknek neveztessék, mert készített nékik várost" (Zsid 11:16).

Azt mondja az Ige, hogy Isten várost készít népe számára, és ez most történik.

Milyen az a város, melyet Isten készít hűségeseinek? Hol található? A Jelenések 21:2 megadja a választ:

"És én János látám a szent várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szállá alá a mennyből."

E pillanatban a csillagok és más égitestek felett Isten lakhelyeket készít nektek és nekem. Egy napon ez a ragyogó fehér város leszáll a földre, és örök otthona lesz az igazaknak. Milyen nagy lesz, amikor elkészül? A Jelenések 21:ló-ban ezt is elmondja nekünk Isten szava:

"És a város négyszögben fekszik. És megméré a várost a vesszővel tizenkétezer futamatnyira."

Megfigyelhetjük, hogy az Új Jeruzsálem tökéletes négyszög, kerülete pedig 12000 futamat, vagyis 2450 kilométer. Mivel egy futamat (nagyjából 200 méter) a kilométer ötöd része, ez azt jelenti, hogy a város minden oldala mintegy 600 kilométer. Akár hiszitek, akár nem, New York 450-szer fér el falai között. Utcái tiszta aranyból vannak, minden kapuja egy-egy gyöngy. Nem apró gyöngyökből kirakva, hanem minden egyes kapu egyetlen hatalmas gyöngy. Képzeljünk el egy várost itt a földön ilyen méretekkel!

Joe Crews "Jövendő lakhelyünk, a menny" című írása alapján.
Vissza az eredeti tervhez II. Hús-vér emberek


Ezeket is ajánljuk


# Hit-bizalom # Menny # Archívum

Valóság-e a menny?

Nincs többé betegség, halál I.

Hús-vér emberek