VISSZA AZ EREDETI TERVHEZ I.

Szeretném, ha meglátnánk, hogy most épülő jövendő otthonunk beteljesíti Isten eredeti tervét. Ez pedig nem más, mint hogy az ember hiánytalanul boldog legyen.A tökéletes szépség és dicsőség tükrözni fogja mindazt, amit az Úr az Édenkertben megalkotott. Ézsaiás így ír erről: "Hiszen öröktől fogva nem hallottak és fülükbe sem jutott, szem nem látott más Istent te kívüled, aki így cselekszik azzal, aki Őt várja" (Ézs 64:3).

A próféta itt elmondja, hogy ember "öröktől fogva" nem hallotta s nem látta Isten tervét a maga teljességében. Az utalás azonban világos - valamikor igenis látták, hallották és tudták, hogy Isten milyen bámulatos dolgokat készített az Ő népe számára. Tervét teljes dicsőségében tárta fel Ádám és Éva előtt. Isten a földet olyanná akarta tenni, mint amilyen az Éden, az Úr kertje volt. Az Úr négy csodálatos ajándékot adott ősszüleinknek -

életet, igaz jellemet, gyönyörű otthont és uralmat a föld lelett.

Ha ők az Isten iránti engedelmességet választottak volna, és nem ettek volna a tiltott fa gyümölcséből, ezeket az ajándékokat örökké birtokolhatták volna. Isten szándéka az volt, hogy az emberi család teljes és örök boldogságot élvezzen az Ő akarata iránti engedelmesség által.

Helyreállítja a földet eredeti állapotában. Újra a bűntelenné és tökéletessé teszi


Az angyalok bizonyára könnyekre fakadtak, látva, hogy a bűn utat talált az ember szívébe. Azonnal nyomot hagyott, mert Isten tökéletes adományai és gondoskodása már nem nyilvánulhatott meg olyan erővel, mint ahogy azt Ő eredetileg eltervezte. Ádám és Éva halandók lettek, amire az Úr figyelmeztette is őket.

Engedetlenségük miatt a föld feletti uralom egy időre Sátán kezébe került
A bűn tönkretette bennük az isteni igazság képmását. Édeni lakhelyüket el kellett hagyniuk. A Biblia első három fejezete szól erről a hatalmas veszteségről. A bűn megjelenéséről és a bűnbeesés történetéről Mózes első könyve 2. és 3. fejezetében olvashatunk. Ám a Szentírás utolsó három fejezete éppen ennek az ellenkezőjét tárja elénk. A Jelenések könyvének 20-22. fejezetei örömteli képet festenek a helyreállításról, a bűn és Sátán megsemmisüléséről, valamint az átok feloldásáról.

Hadd biztosítsam olvasóimat arról, hogy az igazak otthona itt lesz a földön, Jézus Máté evangéliuma 5. fejezetének 5. versében, a Boldogmondásokban beszél erről: "Boldogok a szelídek: mert ők örökségül bírják a földet." Jegyezzük meg jól: Isten népe végül is ezen a gyönyörű földön fog lakni, amely persze nem olyan lesz, mint ma, hanem olyan, amilyennek Isten a szentek számára elkészítette.

Ha igazán mélyen átgondoljuk, mindez természetes és kézenfekvő
Amikor Isten megteremtette a világot, úgy tervezte el, hogy gyermekei itt fognak élni. Hibátlan, romlatlan, paradicsomi környezetbe helyezte ősszüleinket, amely sajnos az ördög világunkba jövetelével elveszítette tökéletességet. A mi csodálatos Istenünk azonban nem vátoztatott eredeti célján. Nagyszerű tervét, melyet az Édenkertben tárt fel, véghez fogja vinni. Helyreállítja a földet eredeti állapotában. Újra a bűntelenné és tökéletessé teszi, és népe itt, édeni környezetben fog élni. Ma a föld nagy részét a gonoszok - és nem az igazak - birtokolják. Sőt, úgy vélem, a pénzvilág nagyobb résszel rendelkezik, mint ők együttvéve.

Ám eljön a nap Isten szavának bizonysága szerint, amikor szentek öröklik a földet.

Természetesen senki sem vágyakozik olyan lakóhely után, amilyen földünk a jelenlegi állapotában. Szemmel látható a káosz, de amikor Isten visszaadja nekünk, minden egészen más lesz, mint ami jelenleg körülvesz bennünket. Ézsaiás könyve 65. fejezet 17. versében a következő csodálatos szavakat olvassuk: "Mert ímé, új egeket és új földet teremtek." Ez az Ószövetség állásfoglalása. Ha fellapozzuk az Újszövetséget, Jelenések 21:1-ben ugyanerre bukkanunk: "Ezután láték új eget és új földet."

Joe Crews "Jövendő lakhelyünk, a menny" című írása alapján.
Valóság-e a menny? Vissza az eredeti tervhez II.


Ezeket is ajánljuk


# Hit-bizalom # Menny # Archívum

Hús-vér emberek

Nincs többé betegség, halál I.

Meg fogjuk ismerni egymást