ISTEN IGÉJE A HITÜNK ALAPJA

John Wycliffe csontjait halála után 43 évvel kiszedték a koporsóból és tűzbe dobták. Hamvait a közeli Swift folyóba szórták, remélvén, hogy ennek az embernek és munkájának a nyomait is eltüntetik. Azért érdemelte ezt ki, mert John Wycliffe ellent mert mondani a pápának, prédikálni mert az ingyenélő szerzetesek ellen, és ami a legszörnyűbb, le merte fordítani a Bibliát latinról angolra, s így anyanyelvükön tette azt elérhetővé a közemberek számára is.Habár Wycliffe életében megmenekült a tűztől, sokan mások, akik utána jöttek, máglyán végezték; vagy pedig lefejezték, vízbe fojtották őket; mártírhalált haltak Istenhez és az Ő Igéjéhez való hűségük miatt. Miért álltak ki ennyi kínt és szenvedést, sőt vállalták a halált is ezek az emberek azért, hogy elvigyék Isten Igéjét az emberekhez? Azért, mert vágytak arra, hogy mindenki megismerje Isten igazságát. Amikor a közemberek szeme előtt megnyíltak a Biblia igazságai, világossá vált előttük a sok eltérés Isten Igéje és a papok által prédikált dolgok között. Az igazság pedig megszabadította őket a félelemláncaitól,

amivel az intézményesített egyház fogva tartotta őket.

Ellen White osztozott a reformátorok lelkesedésében, hogy mindenki számára elérhetővé kell tenni a Szentírást. "A Bibliát nem csak a lelkészeknek és a tanult embereknek szánta Isten" – írta. "Minden férfi, nő és gyerek saját magának olvassa a Szentírást! Ne függjetek a lelkésztől, hogy ő olvassa nektek! A Biblia lapjairól személyesen hozzátok szól Isten szava. A szegényeknek éppolyan nagy szükségük van rá, mint a gazdagoknak; a tanulatlanoknak éppúgy, mint a tanultaknak. Krisztus olyan egyszerűvé tette az Ő szavát, hogy megértésében senki sem vallhat kudarcot, aki olvassa."

Ma sokan lebecsülik azt a gondolatot, hogy egyszerűen csak olvassuk a szöveget. Az ő elgondolásuk szerint a Bibliát kritikus szemmel kell megközelíteni ahhoz, hogy megértsük, mely részeknek van mondanivalója a 21. században is. Ahelyett, hogy igét igével vetnének össze, az emberi bölcsességet használják annak eldöntésére, mi az időszerű és mi nem az.

Tartsuk szem előtt, hogy a Szentírás az egyetlen védelmünk, ha hűségesen követjük és hirdetjük a Szentírás magyarázatának történelmi-bibliai módszerét, és engedjük, hogy a Biblia sorról sorra, gondolatról gondolatra magyarázza önmagát.

Most van itt az ideje, hogy mindennap olvassuk a Bibliát


A laodiceai korban élünk,

az utolsó korszakban, amikor a kereszténység gyakran nagyon felületes. Sátán mindent megpróbál annak érdekében, hogy elfordítson bennünket a Bibliától és az igazságtól. Minden lehetséges eszközt felhasznál: kikapcsolódás, média, szórakozás, munka, zene, viták és belső harcok, hamis tanítások, családi viszályok, gazdasági problémák, bármit, ami elveheti az időnket Isten Igéjétől.

De most van itt az ideje, hogy mindennap olvassuk a Bibliát. Isten Szava létszükséglet, mert Jézus Krisztus közelébe visz bennünket. Azt tanítja nekünk, hogy az üdvösség csakis úgy lehetséges, ha teljesen rá hagyatkozunk. Beszél nekünk életéről és halálról, feltámadásáról, és értünk való szolgálatáról a mennyei szentély Szentek Szentjében. Emlékeztet arra, hogy a szombat Krisztus különleges pecsétjét és parancsolattartó népével kötött szövetségét jelenti. Megerősíti hitünket és reményünket Krisztus, a mi Üdvözítőnk közeli és valóságos visszatérésében. Segít tudatosítani magunkban, hogy olyan Istent szolgálunk, aki sosem vall kudarcot, és akinek egyháza győztes lesz Sátán támadásaival szemben.

Vihar közeledik. Most van itt az ideje annak, hogy Isten Igéjének erős alapjára építsünk. Jézus maga szólít fel arra, hogy legyünk készen.

"Valaki azért hallja éntőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát: És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; de nem dőlt össze: mert a kősziklára építtetett." (Mt 7:24–25)

Hitünknek Isten változhatatlan Igéjére kell épülnie. A Biblia, amit hűségesen megőriztek, és amelyet a mártírok vére pecsételt meg, túlmutat időn és kultúrán. Ez Isten élő Szava, és mi a Szentlélek vezetése által megtalálhatjuk a válaszokat, amelyekre oly nagy szükségünk van ma.

A Hetednapi adventista egyház 2017. őszi imaheti anyagából
  Megtanulni az evangéliumot


Ezeket is ajánljuk


A nyár, melynek soha vége nem lesz

Megtanulni az evangéliumot

Jön valami a megigazulás után?