ÁTFORMÁLÓ MISSZIÓ

Jézus elhívása, a misszióra való elhívás. "Kövessetek engem – mondja –, és azt mívelem, hogy embereket halásszatok." A célja ezzel a felhívással az volt, hogy a tanítványokat megtanítsa, hogyan kell misszionáriusnak lenni. De hogyan lettek halászokból isteni erővel megáldott próféták?Három lépés a változáshoz.
Jézus keresztsége egy olyan folyamatot mutat be, ami minden lelki átalakulás középpontjában ott van, s ami meghatározza, miként válaszolunk a felhívásra:

"Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket" (Máté evangéliuma 28:19).

Az Ő keresztsége egy olyan szolgálatba vezette be Őt, ami a feje tetejére állította a világot. Lukács feljegyzi, hogy Jézus keresztsége után, imája közben "megnyilatkozék az ég és leszálla őreá a Szentlélek testi ábrázatban mint egy galamb." (Lukács evangéliuma 3:21–22) Észre kell vennünk, hogy az ezekben a versekben említett három lépést – halál, ima és az alászálló Szentlélek – egy természetfeletti erővel megáldott küldetés követi.

1. Először is, a bűnös énünk halálát, ahogy azt Jézus bemutatta, a hullámsír jelképezi. A változás mindig halállal kezdődik, mert a halál megteremti azt a szükséges teret, hol Isten kinyilatkoztathatja önmagát. Jézus a tanítványság előfeltételeként írta le a keresztséget, amikor ezt mondta:

"Ha valaki én utánam akar jőni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét mindennap,
és kövessen engem."
(Lukács evangéliuma 9:23)

"Kövessetek engem - mondja -, és azt mívelem, hogy embereket halásszatok."


Amikor arra hív minket Jézus, hogy kövessük Őt keresztünkkel, az nem azt jelenti, hogy egy nehéz tárgyat kell cipelnünk, ami megkeseríti az életünket. Ez egy felhívás arra, hogy meghaljunk, és ezt mondjuk Pállal együtt: "Krisztussal megfeszítettem." (Galátziabeliekhez írt levél 2:20) Ahogy Ellen White mondta: "Azért, hogy erőnk legyen, teljesen Krisztusra kell támaszkodnunk. Énünknek meg kell halnia."

Jézus folyamatosan olyan váratlan és emberileg kellemetlen ösvényeken vezet át engem, ami ráébreszt gyengeségeimre és bűnösségemre, és arra bátorít, hogy mindenem, amim van, és mindent, ami vagyok, hozzá vigyem.

2. Második lépés, ima a felkészülésért: Ha észreveszem, hogy nincs bennem semmi, ami természeténél fogva jó, térdet hajtok, és imádkozom Istenhez, hogy jelenjen meg rajtam keresztül másoknak. Csupán mennyből jövő természetfeletti erővel tud képessé válni egy emberi lény arra, hogy Isten akaratát beteljesítse. Ezt az erőt kitartó imádság eredményeképpen kapjuk meg.

3. A harmadik lépés a Szentlélek eljövetele vagy keresztsége. A Lélek általi keresztség számunkra is egy lehetőség. Máté, Márk és Lukács, mindannyian beszámolnak arról, hogy Keresztelő János ezt hirdeti Jézusról: "az majd keresztel titeket Szentlélekkel és tűzzel." (Lukács 3:16; Máté 3:11; Márk 1:8) Ahogy Keresztelő János beszél Jézusról: "Akire látod a Lelket leszállani és rajta megnyugodni, az az, akikeresztel Szentlélekkel." (János 1:33)

Isten egy olyan útra visz el minket, ahol megmutatja, nélküle semmit nem tudunk cselekedni. (János 15:5) Megtanítja, hogyan haljunk meg saját énünknek naponta, és elmélyíti bennünk a vágyat, hogy használjon minket az Ő munkájában. Jézus minden egyes nap megkeresztel majd minket a Szentlélekkel. Ezután képesek leszünk olyan erővel elindulni szomszédjainkhoz, ami még Sátánt is összezavarja, és

ennek gyümölcse számtalan megváltozott élet lesz.

A Hetednapi adventista egyház 2016. őszi imaheti anyagából
Minden hívő a misszióban Megértő és empatikus misszió


Ezeket is ajánljuk


# Hit-bizalom # Szivboljovo # Archívum

Istentől kapott küldetés

Megértő és empatikus misszió

Szeretettel missziózni, krisztus módszere