JÖN VALAMI A MEGIGAZULÁS UTÁN?

Igaz, hogy hitből igazulunk meg, de a hit nem marad magára. Isten királyi széke előtt mi is erősen állhatunk, és felmentést is kapunk Krisztus megváltói munkájának köszönhetően. Hit által már túljutottunk személyes ítéletünkön, és átmentünk "a halálból az életbe" (Jn 5:24).Van azonban egy óriási különbség az emberi ítéletek és Isten ítélete között: a földi bíró felmenthet valakit, az Isten azonban újjá is tud teremteni! Isten felmentése teremtő ítélet, ami átalakítja a természet szerinti lényünket lelki emberré, s ezúton a hívők azzá válnak, amik már valójában. Megigazulva immár igaz életet élnek. A reformátor szerint a kettő együtt: "megigazulás a legteljesebb értelemben".

Ma ezt úgy nevezzük: "megigazulás" (a bűnök bocsánata) és "megszentelődés" (a bűn feletti győzelem). Ellen White szerint a keresztény élete "a hit, a győzelem és az Istenben való öröm élete."

Csodálatos módon elkezdődik egy új élet.

Hit által ragadjuk meg Jézust, és adjuk át magunkat a Menny uralmának. Krisztus és a Szentlélek élővé és dinamikussá teszi lelki életünket. Az ilyen élet a megváltás gyümölcse és bizonyítéka, amit kaptunk. Ez Isten dicsőségét és mások javát szolgálja, mert – a reformátor szavaival élve – a hit

"Isten munkája bennünk, ami átalakít és elősegíti, hogy újjászülessünk Istentől." (Jn 1:13)

A hit "megöli a régi Ádámot [az óembert], átalakítja szívünket, akaraterőnket, elménket és mindent, ami előrevisz a Szentlélek erejével. Van valami élő, munkálkodó, aktív, erőteljes elem a hitben ami lehetetlenné teszi, hogy ne tegyük folyamatosan a jót. A hit nem kérdezi, hogy kell-e jó dolgokat cselekedni, hanem már meg is teszi újra és újra, mielőtt kérdezné."

Habár az új élet a hit által elfogadott üdvösség következménye, mindazonáltal szükséges, ha hiteles keresztényi életet akarunk élni. A megváltás művében Isten célja nem csak a megbocsátás, hanem az átalakítás is. Míg az Isten előtt való megigazulásunk abban a pillanatban megtörténik, hogy Jézushoz jövünk, ugyanakkor igazzá válni az életmódunkban már élethosszig tartó folyamat. Ezzel elkezdődik Krisztus uralma a hűségesek életében. Ez Luther szavaival: "az új teremtés kezdete". Miután a hívők jogi értelemben igazzá váltak, Krisztus megkezdi bennük a Szentlélek által mennyei munkáját és folytatja a mindennapokban.

Az igazság azt jelenti, hogy megismerem Krisztust


Isten úgy munkálkodik a bűnösökben, akár az irgalmas szamaritánus, aki megmentette egy kirabolt, megsebesített ember életét. Ahogy a szamaritánus nem tétovázott, hanem segített egy zsidó személynek, ugyanúgy Isten sem ódzkodik attól, hogy szeresse azokat, akik tőle távol élnek (Róm 5:8). Végső célja az, hogy megmentse őket (10. v.). És ahogy a szamaritánus megtett minden tőle telhetőt és kifizetett minden szükséges összeget a sebesült gyógyításáért, ugyanúgy Isten is megtett és kifizetett mindent Krisztusban, hogy mi megbékélhessünk vele, és újjászülethessünk benne (lásd 2Kor 5:17, 19, 21).

Ám ahogy az áldozatnak időre volt szüksége a gyógyuláshoz, ugyanúgy a bűnösöknek is. Növekedniük kell (2Pt 3:18). Még ha elnyerték is a megbocsátást, és elkezdték új életüket, még mindig van bűn bennük és körülöttük (Róm 7:17; 1Jn 5:19). A Szentlélek munkája azért is csodálatos, mert ha Ő ott van, akkor a bűn nem uralkodhat többé a keresztények életében. A bűnt ily módon megzabolázták (Gal 5:16). Mindazonáltal a hívők sem lehetnek mentesek a bűnnel való harctól (13. v.).

Arra hívattunk el, hogy győzelmet arassunk ebben a küzdelemben (1Jn 2:1), és vigaszt találhatunk abban a tudatban, hogy Isten megbocsátása nem egy egyszeri esemény, hanem folyamatosan rendelkezésére áll mindenkinek, aki bűnbánattal fordul hozzá (1. v., Zsid 7:25).

"A megszentelődés az egész élet munkája, élethosszig tartó folyamat", a bűnnel való harc naponkénti munka, de a hit győzelmet ad, habár küzdelmünk nem szűnik meg, amíg itt élünk e földön." (Ellen G. White)

"A szeretet által munkálkodó hit." (Gal 5:6r).

Hangsúlyozzuk, hogy mind a megigazulás, amit Isten kijelent, mind az új élet, amit benne élünk, egyaránt a Krisztusba vetett hitünktől függ. Pál apostol számára ez a hit szeretetben mutatkozik meg, a szeretet pedig tettekben. Hogy megértsük, mit kapnak a hívők a megigazulás és megszentelődés ajándékában, a megigazulást hasonlítsuk egy 100 dolláros csekkhez, amit az apa ad a fiának. Azzal a kikötéssel teszi ezt, hogy ne tartsa meg magának, váltsa fel apróra, hogy segíthessen másoknak. Ez a megszentelődés, vagy ahogy Luther írta:

"Mennyei Atyámért, aki mérhetetlen gazdagságával halmozott el, miért ne tennék meg teljes szívemből, önként, örömmel, szabadon, lelkesen mindent, ami csak örömöt okoz neki és elfogadható számára? Odaadom hát magamat, mint Krisztus, a felebarátomnak, és csak azt teszem felebarátommal életem során, amit szükségesnek, áldásosnak és egészségesnek tartok, mert hit által minden jó dologban bővölködöm, Krisztus által."

A Hetednapi adventista egyház 2017. őszi imaheti anyagából
Üdvösségünk alapja Isten jellemének a visszatükröződése


Ezeket is ajánljuk


Isten igéje a hitünk alapja

Üdvbizonyosság

Üdvösségünk alapja